Sarana dan Prasarana

SARANA DAN PRASARANA

NO JENIS SARANA & PRASARANA KEADAAN JUMLAH
1 Ruang Kelas Baik 12 ruang
2 Ruang Guru Baik 1 ruang
3 Ruang TU Baik 1 ruang
4 Ruang Kepala Sekolah Baik 1 ruang
5 Ruang Lab. IPA Baik 1 ruang
6 Ruang Lab. Komputer Baik 1 ruang
7 Mushola Baik 1 ruang
8 Ruang BK Baik 1 ruang
9 Ruang Koperasi Sekolah Baik 1 ruang
10 Ruang Dapur Baik 1 ruang
11 Lapangan Basket Cukup Baik 1 area
12 Lapangan Sepakbola Kurang 1 area
13 Ruang Karawitan/Kesenian Baik 1 ruang

Bandar, Juli 2022

Kepala Sekolah

Dinok Sudiami, M.Pd

NIP.19760720 200801 2 007

Posting Komentar

Mohon memberikan komentar dengan baik dan membangun